Phương trình \(\left| {2x - 4} \right| + \left| {x - 1} \right| = 0\) có bao nhiêu nghiệm ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook