Phương trình \(\left| {2x - 5} \right| = 3\) có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook