Phương trình: \(\left| {x + 2} \right| + \left| {3x - 5} \right| - \left| {2x - 7} \right| = 0\), có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook