Phương trình $\left| {{x}^{3}}-3x+1 \right|=m$; ($m$ là tham số) có 6 nghiệm phân biệt khi:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook