Phương trình : $\left| {3 - x} \right| + \left| {2x + 4} \right| = 3$, có nghiệm là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook