Phương trình: $\left( {a-3} \right)x + b = 2$ vô nghiệm với giá tri $a,{\rm{ }}b$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook