Phương trình \(\left| {ax + b} \right| = \left| {cx + d} \right|\) tương đương với phương trình:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook