Phương trình $\left( {m-1} \right){x^2}{\rm{ + }}3x-1 = 0$. Phương trình có nghiệm khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook