Phương trình $\left( {{m^2}-2m} \right)x = {m^2}-3m + 2$ có nghiệm khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook