Phương trình $\left( {{m^2}-3m + 2} \right)x + {m^2} + 4m + 5 = 0$ có tập nghiệm là \(\mathbb{R}\) khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook