Phương trình \(\left( {{m^2} - m} \right)x + m - 3 = 0\) là phương trình bậc nhất khi và chỉ khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook