Phương trình: \(\left| x \right| + 1 = {x^2} + m\)có 1 nghiệm duy nhất khi và chỉ khi :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook