Phương trình \({\log _{\sqrt[4]{2}}}{\left( {{x^2} - 2} \right)^2} = 8\) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook