Phương trình nào dưới đây nhận \(x = a\) ($a$ là hằng số khác \(0\) và \(1\) ) làm nghiệm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook