Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình \({x^2} - 4 = 0\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook