Phương trình: $\sqrt {x - 1} = x - 3$ có tập nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook