Phương trình \(x + \sqrt {x - 1} = \sqrt {1 - x} \) có bao nhiêu nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook