Phương trình $\sqrt {x + 1} + \sqrt {6x - 14} = {x^2} - 5$ có bao nhiêu nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook