Phương trình \(\sqrt 2 {x^4} - 2\left( {\sqrt 2 + \sqrt 3 } \right){x^2} + \sqrt {12} = 0\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook