Phương trình $\sqrt { - {x^2} + 6x - 9} + {x^3} = 27$ có bao nhiêu nghiệm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook