Pôloni \(_{86}^{210}Po\) là chất phóng xạ, phát ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân \(X\). Ban đầu có \(7,0g\) hạt \(_{86}^{210}Po\) nguyên chất. Tại thời điểm \(t\) tỉ số giữa số hạt nhân \(X\) và số hạt nhân \(Po\) còn lại là \(3\). Khối lượng hạt nhân \(X\) được tạo thành đến thời điểm \(t\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook