Radian C có chu kì bán rã là 20 phút. Một mẫu Radian C có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút lượng chất đã phân rã là bao nhiêu.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook