Rễ cây hút NH4+. Khi vào trong cơ thể thực vật thì NH4+ tham gia vào bao nhiêu quá trình chuyển hóa sau đây?

(1) Amin hoá trực tiếp để hình thành aa.

(2) Chuyển vị amin để hình thành các aa mới.

(3) Chuyển hóa trở lại thành N2 thoát ra ngoài.

(4) Hình thành amit để dự trữ NH4+

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook