Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kỳ giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số lượng NST đơn là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook