Rút gọn biểu thức \(A = \dfrac{{18.13 - 13.3}}{{15.40 - 80}}\) ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook