Rút gọn biểu thức \(A = \dfrac{{x + \sqrt x + 1}}{{x + \sqrt x - 2}} + \dfrac{1}{{\sqrt x - 1}} + \dfrac{1}{{\sqrt x + 2}}\) với \(x \ge 0,\,\,x \ne 1.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook