Rút gọn biểu thức: \(A = \frac{{\sqrt[3]{{{a^7}}}.{a^{\frac{{11}}{3}}}}}{{{a^4}.\sqrt[7]{{{a^{ - 5}}}}}}\) với \(a > 0\) ta thu được được kết quả \(A = {a^{\frac{m}{n}}}\) trong đó \(m,\,\,n \in {\mathbb{N}^*}\) và \(\frac{m}{n}\) là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook