Rút gọn biểu thức \(\left( {\dfrac{{{x^{\frac{1}{2}}} - {y^{\frac{1}{2}}}}}{{x{y^{\frac{1}{2}}} + {x^{\frac{1}{2}}}y}} + \dfrac{{{x^{\frac{1}{2}}} + {y^{\frac{1}{2}}}}}{{x{y^{\frac{1}{2}}} - {x^{\frac{1}{2}}}y}}} \right).\dfrac{{{x^{\frac{3}{2}}}{y^{\frac{1}{2}}}}}{{x + y}} - \dfrac{{2y}}{{x - y}}\) ta được kết quả là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook