Rút gọn biểu thức \(P = \sqrt[3]{{{x^5}\sqrt[4]{x}}}\) với \(x > 0.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook