Sắp xếp theo thứ tự giảm dần \(5\dfrac{1}{3}; - 4\dfrac{2}{5};\dfrac{{56}}{{11}};125\% ; - \dfrac{{34}}{7}\) ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook