Sau khi bỏ ngoặc \(\left( {a + b - c - 2019} \right) - \left( {c - b + a - 2020} \right) + c\) ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook