Sau khi rút gọn biểu thức \(\dfrac{{{3^{13}}{{.5}^{11}} + {3^{12}}{{.5}^{11}}}}{{{3^{12}}{{.5}^{11}} + {3^{13}}{{.5}^{12}}}}\) ta được phân số \(\dfrac{a}{b}.\) Tính tổng \(a + b.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook