Sau khi thu gọn \(\left( {x - 54} \right) - \left( {x + 59 - 81} \right) + \left( {35 - x} \right)\) ta được:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook