Sau khi thực hiện phép tính $\dfrac{{{x^2} - 36}}{{2x + 10}}\,.\,\dfrac{3}{{6 - x}}$ ta được phân thức có mẫu thức gọn nhất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook