Số \({x_0}\) được gọi là nghiệm của phương trình \(A\left( x \right) = B\left( x \right)\) khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook