Số các cặp số nguyên \(\left( {x;y} \right)\) thỏa mãn \(\dfrac{1}{{24}} < \dfrac{x}{8} < \dfrac{y}{4} < \dfrac{1}{2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook