Số \(\dfrac{1}{2}\) là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook