Số giao điểm của đồ thị hàm số $y=-2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ với trục $Ox$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook