Số giao điểm của đường cong \(y = {x^3} - 3{x^2} + x - 1\) và đường thẳng \(y = 1 - 2x\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook