Số kính của \({L_1};{L_2}\)là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook