Số nghiệm của phương trình \({x^2} - 2x - 8 = 4\sqrt {\left( {4 - x} \right)\left( {x + 2} \right)} \) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook