Số nghiệm của phương trình ${x^2} - 6{\rm{x}} + 9 = 4\sqrt {{x^2} - 6{\rm{x}} + 6} $ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook