Số nghiệm của phương trình $3\sqrt {x + 2} - 6\sqrt {2 - x} + 4\sqrt {4 - {x^2}} = 10 - 3{\rm{x}}$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook