Số nghiệm của phương trình \(\dfrac{{x - 5}}{{x - 1}} + \dfrac{2}{{x - 3}} = 1\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook