Số nghiệm của phương trình $\sqrt {2{\rm{x}} - 1} + {x^2} - 3{\rm{x + 1 = 0}}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook