Số nghiệm của phương trình $\sqrt[3]{{x + 24}} + \sqrt {12 - x} = 6$là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook