Số nghiệm của phương trình $\sqrt {x + 8 - 2\sqrt {x + 7} } = 2 - \sqrt {x + 1 - \sqrt {x + 7} } $ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook