Số nghiệm của phương trình$\sqrt {{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 1} = 1 - x$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook