Số nghiệm nằm trong đoạn \[\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2} \right]\] của phương trình  \[\sin 5x+\sin 3x=\sin 4x\]  là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook