Số nghiệm nguyên của bất phương trình \({4^x} - {5.2^x} + 4 < 0\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook